• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şeyh Şâzelî'nin hayatı ve tarikatı
Şâzeliyye tarikatı kurucu Şeyh Ebu'l-Hasan Şâzelî'nin (ks) hayatı hakkında Türkçe'de ilk kitap!
Şeyh Muhammed Zâfir (ks)
Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in Şâzeli şeyhi
Facebook'ta güncel paylaşımlar
Şazeliyye.org, Facebook'ta
Şâzeliyye Tarikatı
Linkler
Şâzeliyye tarikatının kurucusu olan Ebü'l-Hasan Nûruddin Ali b. Abdillah eş-Şâzelî 593 (1197) yılında Kuzey Afrika'nın en batı bölgesinde yer alan Sebte (Ceuta) şehri yakınlarındaki Gamâre'de doğdu.
22.09.2012
Zâhirî ilimlerin yanında, mânevî ilimlerdeki derecesini yükseltmek için kendisine yol gösterecek bir rehber, âlim ve velî arayan Ebü'l-Abbas el-Mürsî, İskenderiye'de bulunan büyük velî Ebü'l-Hasan eş-Şâzilî hazretlerinin isim ve şöhretini duydu. Onun hizmet ve sohbet meclisinde bulundu. Onun huzûrunda bulunmakla tasavvuf yolunda ilerledi, halifesi oldu.
23.09.2012
Ebü'l-Abbas (Ebü'l-Fazl) Tâcüddîn Ahmed b. Muhammed b. Abdilkerîm b. Atâillâh eş-Şâzelî el-İskenderî (ö. 709/1309) el-Hikemü'l-Atâiyye adlı eseriyle tanınan Şazelî sûfîdir. İbn Atâullah el-İskenderî, Şâzeliyye ta­rikatının Ebü'l-Hasan eş-Şâzelî ve halife­si Ebü'l-Abbas el-Mürsî'den sonra üçüncü büyük şahsiyetidir.
23.09.2012
23.09.2012
İbn Ataullah el-İskenderî'nin tasavvufî şaheseri el-Hikem'in bir tercüme ve şerhi sitemizde istifadeye sunulmuştur.
23.09.2012
Derkâviyye, Şâzeliyye tarikatının Ebu Hamid Mevla el-Arabî ed-Derkâvî'ye (ö.1239/1823) nisbet edilen bir koludur. Derkaviyye tarikatı Aleviyye kolu vasıtasıyla bugün de faaliyetini sürdürmekte olup, bu kolun Avrupa'da da birçok mensubu bulunmaktadır.
25.09.2012
Ahmed el-Alavî, Kuzey Afrika'da yayı­lan tasavvufî düşünce kadar Avrupa ve Amerika'daki tasavvufî hayat ve ihtida hareketleri üzerinde de etkili olmuş Şâzelî bir sûfîdir.
23.09.2012
Şâzelî şeyhi Muhammed b. Yellis ile Büyük mürşid Ahmed el-Alevî'nin halifelerinden olan Muhammed Hâşimî'nin manevi gücü, Şam, Halep, Suriye’nin bütün şehirleri ve İslâm ülkelerinin her tarafına yayıldı. Birçok ulema Şeyh Hâşimî hazretlerinden tasavvuf dersi aldılar, sayılarını ancak Allah bilir. Hayatını eğitim, cihad ve insanları terbiye etmekle geçirir, bundan hiç usanmazdı.
25.09.2012
Şeyh Abdülkadir İsa, Kadirîyye-Şazeliyye tarikatı şeyhi, ilmiyle amil bir alim, abid, zahid bir sûfi, irşat ve terbiye eden bir davetçidir. Şam şehrinde Şeyh mürşit Muhammed el-Haşimî et-Tilmisanî ile karşılaştı. Ondan Şazelî-Derkavî tarikatını aldı. Sıdk ve ihlas ile sülûk etti. Bu tarikatın esrarını, ezkarını ve evradını aldı. Şam’da Şeyh efendiyi çokça ziyaret edip bazı şer’i ilimleri de ondan tahsil etti. Şeyh efendi ondaki sıdk ve seçkinliği hissedince ona genel ve özel vird, terbiye ve irşad için izin verdi. Böylece umumi ve hususi icazeti vermiş oldu.
25.09.2012
Abdülkadir İsa Efendi, Hasan Hoca'yı kendi tarikatına davet eder. Şeyh Hasan teklifi kabul etmez; ancak üstat çok ısrar eder. Israrlar üzerine Kadiri-Şazeli kolunun icazet-i amme ve icazet-i has senetlerini verir. Abdülkadir İsa Efendi’nin ilim ve tasavvuf sahasındaki olgunluğuna hayran olan Hasan Hoca, böyle bir üstada intisap ettiği için memnuniyetini sürekli dile getirir. Kendisini bir Kadiri şeyhi olarak tanıtan Hasan el-Ayni Efendi, Kadri, Nakşi ve Şazeli gibi tarikat kollarından icazetler alır. Allah yolunda insanlığa hizmet etmeyi şiar edinir. Sohbetine katılanlara sürekli kardeşliği, birlik-beraberliği, barışı ve çalışmayı tavsiye eden üstat, her şeyden çok insanları sevmeyi öğütler. Çevresindekilere Allah’ın kitabına ve Resul'ün sünnetine bağlı oldukları sürece mutlu ve başarılı olacaklarını söyler.
25.09.2012
Şâzelî Şeyhler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam95
Toplam Ziyaret467580