• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Şeyh Ahmed el-Alavi'nin Hayatı

Şeyh Ahmed el-Alevi

 Şeyh Ahmed el-Alevi

 

Ebü'l-Abbâs Ahmed b. Mustafâ b. Muhammed el-Mâlikî el-Cezâirî el-Müsteganimî (1869-1934) Şâzeliyye'nin Derkâviyye koluna bağlı Aleviyye tarikatının kurucusudur.

Cezayir'in Müstegânim şehrinde doğ­du. Düzenli bir öğrenim görmedi; babasının öğrettikleriyle yetinmek zorunda kaldı. 16 yaşında iken babası ölünce ailenin geçimini üstlendi.

Daha sonra Şâzeliyye'nin kollarından Îseviyye'ye in­tisap etti. Kuzey Afrika'da çok sayıda müntesibi bulunan bu tarikatta ateş ya­lamak, yılanlarla oynamak gibi olağanüstü davranışlar yaygın durumda idi. Ahmed el-Alevî de bu işlerde büyük ma­haret kazandı.

Bir müddet sonra Îseviyye tarikatı kendisini tatmin etmediği İçin yeni bir mürşid aramaya başladı. Bu sırada Muhammed el-Bûzîdî (ö. 1909) ile karşılaşarak ona intisap etti. Bunun yanında fıkhî bilgilerini de geliştirip kelâm-tevhid bahislerine dalınca, şeyhi bir süre bu konuları öğrenmeye ara ver­mesini istedi.

Bûzîdî'nin vefatından sonra ihvanın isteği üzerine onların başına geçen Ah­med el-Alevî, bir taraftan merkez tekke teşkilâtını kurarken diğer taraftan çeşitli seyahatler yaptı. Kuzey Afrika'yı gezdi. Mekke, Medine, Kudüs ve Şam'a, halifenin bulunduğu şehri görmek ar­zusuyla da İstanbul'a gitti. Ancak Türk­çe bilmemesi ve yanında rehber bulun­mamasına bir de Jön Türkler'in halifeye karşı olumsuz tavrı eklenince İstan­bul'da fazla kalamadı.

1926 yılında Pa­ris Camii'nin açılışını yapmak ve ilk hut­beyi okumak üzere Paris'e davet edildi.

Hayatının son yıllarını Cezayir'de geçirdi ve orada 11 Temmuz 1934 tarihinde vefat etti.

Ahmed el-Alevî hakkında kaleme alı­nan en güzel eser. ölümünden dört yıl sonra Fransa'da onun müridleriyle kar­şılaşan Martin Lings'in (Ebû Bekir Sirâceddin) yazdığı A Moslem Saint of the Tvsentieth Century adlı kitaptır. Eser müellifi tarafından Fran­sızca'ya, ayrıca Arapça'ya ve Türkçe'ye de tercüme edilmiştir.

Yirminci Yüzyılda Bir Veli adını taşıyan bu eser üç ana bölümden oluşur. "Tarik ve Tarikat" adını taşıyan ilk bölümde Lings'in yetişemediği Şeyh Ahmed el-Alavî'nin tasavvuf yolunun yolcusu olmaya başlayışı, tâbi olduğu üstatlar ve girdiği tarikatlar, ile onu gören insanların intibaları ve tasavvuf yolunda ilerlemesi anlatılır. "Öğreti" adlı ikinci bölümde Lings, Şeyh'in öğretisi hakkında bilgi verir. Bunu da genellikle Şeyh'in risalelerinden seçtiği pasajlarla ve bu pasajlara getirdiği şerhlerle yapar. "İleri Ufuklar" adlı üçüncü bölümde ise, Şeyh'in şiirlerinden ve müritlerine yaptığı sohbetlerde söylediği sözlerden örnekler var. 

 

Yirminci Yüzyılda Bir Veli

 

Kaynak:

Mustafa Kara, "Ahmed el-Alevî". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul 1989. Cilt: 2, s. 42-43

a.mlf. Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri (1839-2000). İstanbul: Dergah Yayınları, 2002, s. 460-462

http://tasawuf.info/en

Şeyh Ahmed el-alavî'nin hayatı ve düşünceleri hakkında geniş bilgi için
http://alalawi.1934.free.fr web sitesini inceleyiniz.

Şâzelî Şeyhler