• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Said HavvaSuriyeli âlim ve İhvân-ı Müslimîn Teşkilatı'nın ideologu Said Havvâ (1935-1989) Muhammed el-Hâşimî'nin [Şâzelîm şeyhi] derslerine katılmıştır.
İslamî hareket içerisinde yer alan çok sayıda Müslüman fikir adamı içerisinde Said Havva'nın düşüncesinde tasavvuf önemli rol oynar.
Bu konudaki görüşlerini 1- Terbiyetüna er-rûhiyye, 2- Müzekkirât fî menâzili's-sıddıkîn ve'r-rabbâniyyîn min hilâli'n-nusûs ve hikemi İbn Ataullah es-Sikenderî, 3- el-Müstahlas fî tezkiyeti'l-enfüs (İhya'dan özetlemeler içermektedir) adlı kitaplarında ve el-İcâbât adlı risalesinde toplamıştır.
İhyâ'ü'r-rabbaniyye adlı risalesinde ve el-Müzekkirât adlı kitabında ideal insan tipini tasavvufla bağlantılı biçimde ortaya koymaktadır.

Kaynak:
Hilal Görgün, "Said Havva", TDVİA, İstanbu 2008, Cilt: 35, s. 560-561


Şâzelî Şeyhler