• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Şâzelî-Derkavî-Alavî

1- Rasûl-i Ekrem Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem) (571-632)
2- Ali b. Ebu Tâlib (kerremallahu veche) (597-660)
3- el-Hasan b. Ali b. Ebu Tâlib (radıyallahu anhuma) (625-670)
4- Ebu Muhammed Câbir b. Abdullah el-Ensârî (605-693)
5- Ebu Osman Said el-Gazvânî
6- el-Kutb Ebu Muhammed Feth es-Suûd
7- Sa'd
8- Ebu Muhammed Said es-Sâfî
9- Ebu'l-Kasım Ahmed el-Mervânî
10- Ebu İshâk İbrahim b. Ahmed el-Havvâs el-Basrî (800-904)
11- Zeynuddin Muhammed el-Kazvînî
12- Şemseddin Muhammed et-Türkmânî
13- Tâceddin Muhammed et-Türkmânî
14- Nureddin Ebu'l-Hasan Ali ed-Dekkak (ö. 1015 veya 1021)
15- Fahreddin
16- Takiyüddin el-Fakîr el-Vâsıtî el-Irakî (ö.1198)
17- Abdurrahman b. el-Hüseyin eş-Şerif el-Attâr el-Medenî ez-Zeyyât
18- Abdüsselam b. Meşîş (1140-1223)
19- Ebu'l-Hasan ŞÂZELÎ (1196-1258)
20- Ebu'l-Abbas Mürsî (1219-1288)
21- Ahmed b. Ataullah el-İskenderî (1259-1309)
22- Dâvud b. Ömer b. Mâhla el-Bâhlî (ö.1318 veya 1331)
23- Muhammed Vefâ Bahr es-Safâ (1303-1364)
24- Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed Vefâ (1360-1404)
25- Yahya b. Ahmed eş-Şerif el-Vefâî el-Kadirî (1396-1453)
26- Ahmed b. Ukbe el-Hadramî (1421-1490)
27- Ahmed ez-Zerrûk (1442-1493)
28- İbrahim el-Fehhâm (ö.1524)
29- Ali es-Senhâcî el-Meknî ed-Devvâr (ö.1553)
30- Abdurrahman el-Meczûb (1504-1569)
31- Yusuf b. Muhammed el-Fâsî (1530-1604)
32- Abdurrahman el-Fâsî (1564-1626)
33- Muhammed b. Abdullah el-Fâsî (d.1578)
34- Kasım el-Hasâsî (1592-1672)
35- Ahmed b. Abdullah el-Fâsî (1632-1708)
36- Muhammed el-Arabî b. Ahmed el-Fâsî (1669-1758)
37- Ali b. Abdurrahman el-Cemal el-Umrânî el-Hasenî (1674-1779)
38- Mevlâ el-Arabî b. Ahmed ed-DERKAVÎ el-Hasenî (1737-1823)
39- Ebu İzze el-Mehâcî (ö.1860)
40- Muhammed b. Kaddûr el-Vekîlî el-Karkarî (ö.1884)
41- Muhammed b. el-Habîb el-Bûzîdî (1824-1909)
42- Ahmed el-ALAVÎ (1869-1934)
43- Muhammed el-Hâşimî et-Tilimsanî  (1881-1961)
Şâzelî Şeyhler