• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Şeyh Ali b. Meymûn

ANADOLU'DA ŞAZELİYYE'NİN İLK TEMSİLCİLERİNDEN
ŞEYH ALİ b. MEYMÛN


Tam adı Ali b. Meymûn b. Ebî Bekr el-İdrîsî el-Mağribî'dir (ö. 917/1511).
Şâzeliyye tarikatına mensup Kuzey Afrikalı meşhur sûfîdir.

854’te (1450) Kuzey Afrika’nın Gumâre bölgesinde doğdu.
Gençliğinde ailesinin yanından ayrılarak Fas’a gitti. Orada Mâlikî fıkhı ve diğer İslâmî ilimleri okudu. Ayrıca matematik ve gramer öğrendi. Bir süre kadılık yaptı. Hz. Peygamber’in sünnetinin ciddi bir şekilde çiğnendiğini söylediği için bölge kabileleriyle arası açıldı ve çeşitli suçlamalar yüzünden mahkûm edildi. Doğu’ya gitmek üzere memleketini terketti.

Fakihlik makamından giderek uzaklaştı ve tasavvufa yöneldi. Güneybatı Tunus’un Nifvâze vahası Tüzer kasabasında Şâzelî şeyhi Ahmed b. Muhammed et-Tebbâsî’ye (ed-Debbâsî) intisap etti. Dört ay sonra sülûkünü tamamlayıp Doğu’ya gitmek üzere yola çıktı. Hac dönüşü Suriye’ye geldi. Daha sonra Lübnan köylerini dolaşıp Safed’e gitti, oradan Beyrut’a geçti. Burada, müridi ve halifesi olacak Muhammed b. Arrâk ile karşılaştı. Aralarında Ulvân el-Hamevî’nin de bulunduğu bazı müridleriyle II. Bayezid devrinde Anadolu’ya geldi. Altı yıl kadar Bursa’da kalan Ali b. Meymûn’un Anadolu ve Bursa’daki faaliyetleri hakkında kendi eserlerinde ve çağdaşı Osmanlı kaynaklarında bilgi yoktur. Yalnız Taşköprizâde eş-Şakāiku’n-nu'mâniyye’de, Bursa’da faaliyet gösteren halifesi Şeyh Abdurrahman ile Şeyh Abdurrahman’ın müridlerine yetişen Şeyh Abdülmü’min’den bahseder.

Anadolu’dan Suriye’ye döndükten sonra (1505) şöhreti daha da artan Ali b. Meymûn ertesi yıl İbnü’l-Arabî’nin kabrinin bulunduğu Sâlihiye bölgesine gitti. Burada verdiği derslere dört Sünnî mezhebin ileri gelen kadı ve müftüleri devam etti. Sâlihiye’de dört yıl kaldıktan sonra müridi Muhammed b. Arrâk’ın tavsiyesiyle Beyrut yakınlarında Mecdel Maûş adlı bir köye yerleşti ve orada vefat etti (Cemâziyelâhir 917 / Eylül 1511). Önde gelen müridlerinden Ulvân el-Hamevî onun hakkında Mücli’l-hüzn ani’l-mahzûn fî menâkıbi’ş-şeyh Alî b. Meymûn adlı bir menâkıbnâme kaleme almıştır.

Bir Mısır tarikatı olan Şâzeliyye’ye mensup bulunan Ali b. Meymûn’un tasavvuf anlayışı Mısır Şâzelîliği’nden oldukça farklı özelliklere sahiptir. Mısır Şâzelîliği’nin zengin ve debdeli tarikat geleneklerine sahip olmasına karşılık Ali b. Meymûn’un temsil ettiği Doğu (Suriye) Şâzelîliği zühd ve takvâya önem verir. O, Suriye ve Anadolu’da Şâzelîliğin değil, klasik Sünnî tasavvufunun bir temsilcisi olarak faaliyet göstermiştir.

Zebîdî, İthâfü’l-asfiyâ da Ali b. Meymûn’a Havâtıriyye adlı bir tarikat nisbet ederek Şâzeliyye’nin Medyeniyye kolunun kurucusu Ebû Medyen el-Mağribî’ye (ö. 873/1468-69) ulaşan silsilesini zikreder. Müridlerinden Muhammed b. Arrâk onun görüşlerinin tesiri altında Arrâkıyye, Ulvân el-Hamevî de Ulvâniyye adlı tarikatları kurmuşlardır.

Nihat Azamat , "Ali b. Meymûn", Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.2, s. 411-412
Şâzelî Şeyhler