• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Şeyh Nuh Ha-Mim Keller (İng.)

ŞEYH NUH HA-MİM KELLER


Kaynak:
http://shadhilitariqa.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=3
web siteinden tercüme eden Rabia Yener.
http://www.akwa.us/tr/islam-ve-gayrisi/islam-secenler/352-nuh-ha-mim-keller.html


Nuh Ha Mim Keller, 1954`de  Washington eyaletinde dindar bir Katolik ailenin çocuğu olarak doğar ve Katolik Hıristiyan olarak yetişir. Baba tarafından Alman, anne tarafından İskoçyalıdır. Felsefe öğrenimi gördüğü 1970- 80 yılları arasında derin düşüncelere daldığı yolculuk, Müslüman olmasıyla sonuçlanır...

Keller Fransız filozof Paul Ricoeur ile Chicago Universitesi`nde ve Andrew J. Bjelland ile Gonzaga Üniversitesi`nde felsefe eğitimi alır. Çocukluğunda Hıristiyanlık sorgulanmaz, soru sorulmaz bir dini hayat sağlar kendisine. Katolik üniversitesine gidişi ile daha fazla okur ve dinle alakası artar, inancıyla ilgili sorgulaması da böylece başlar.  Felsefe okuduğu yıllarda felsefenin kendisine iki soruyu sormayı öğrettiğini söyler;  “Ne demek istiyorsun?” ve “Nasıl biliyorsun?” Bu soruları öncelikle kendi dinine sorar, ama hiç bir cevap alamaz. Bu durum Hıristiyanlıkla ilgili görüşlerini gözden geçirmesine sebep olur.

Nuh Keller sadece batı felsefesini okumakla yetinmez. Cevap bulamadığı sorulara başka kaynaklardan cevap aramaya başlar. O yıllarda Gazali`yi, Seyyid Hüseyin Nasr`ı, daha sonra da Kur`an tercümeleri okur. Okuduğu Kur`an tercüme olmasına rağmen ondaki ilahi manaları kavrar ve Kur`an`ın kutsal kitap olduğu yönündeki kanaati güçlenir. Kur`an`ı daha iyi anlamak için 1975'te Chicago Universitesi`nde klasik Arapça öğrenmeye başlar. 1976' da Kahire’ye gider, 1977'de El Ezherr Üniversitesi`nde Müslüman olur ve 1979'da California Üniversitesi`nde felsefe alanında yüksek lisansını tamamlar.

Arapça öğrenmek için gittiği Mısır`da Müslüman oluncaya kadar geçirdiği süreçte, karşılaştığı Müslümanlar İslam üzerine düşünmesinde önemli rol oynarlar. 

“Mısır`da iyi veya kötü birçok Müslüman’la tanıştım. Hepsi de başka hiç bir yerde rastlamadığım şekilde Kutsal kitaplarının şöyle ya da böyle etkisinde kalmış insanlardı. 

Bir gün bir adam Nil Nehrinin kenarında yüzü suya dönmüş olarak namaz kılıyordu. Ben de önünden geçecek oldum, sonra namaz kıldığını fark edince, rahatsız etmemek için arkasından dolandım. Kendi yoluma giderken, dini ve kendisi hakkında çok az fikrim olan bu adama şöyle bir baktım, Allah`a kendini vermişti ve benim varlığımın farkında bile değildi... İbadet edişinde beni kendine çeken görkemli bir şeyler vardı; özellikle de batıdan gelen bir yabancı için. 

Diğeri bir delikanlıydı, benim az bir Arapçam, onun az bir İngilizcesi vardı. Bir süre birlikte yürüdük. Bana elinden geldiğince İslami anlattı. Ayrılırken, bana dua etti “inşallah Müslüman olurum" diye..

Diğer biri Yemenli bir arkadaşımdı. Bir gün bana, Arapça öğrenmeme yardımcı olur düşüncesiyle Kur`an getirdi. Otel odasındaydım ve oturduğum  sandalyenin yanında bir masa yoktu. Adetim üzere okuduğum kitapları yere koyardım, Kur`an`ı da diğer kitapların üzerine yere koydum. Sessizce eğildi, Kur`an`ı yerden aldı, yukarı bir yere koydu. Bu beni şaşırttı, çünkü dindar biri olmadığını biliyordum. Fakat İslam'ın üzerindeki etkisi besbelliydi.

Diğeri tepeden tırnağa siyahlar giyinmiş yaşlı bir Yemenli kadındı. Tozlu bir yolda toza bulanmış bir halde bisikletimin yanında yürüyordum, kadın yanımdan geçerken, bana bakmadan elime bozuk para sıkıştırdı. Çünkü fakir olduğumu sanmıştı, üstelik Müslüman olmadığım belliydi. Karşılığında sırf Allah`tan beklentisi vardı. Bu olay İslam hakkında beni çok düşündürdü.”

Aynı yıl, Suriye ve Ürdün`de Müslüman alimlerden İslami eğitim almaya gider. Şam`da; Şeyh Abülvekil el-Durubi’den Şafii fıkhı ve akaid, Şeyh Abdurrahman Şaguri’den Tasavvuf ve Akaid; Amman'da; Şeyh Yunus Hamdan’dan Kur'an, Tecvidi ve Şafii fıkhı, Şeyh Ahmed el-Hudari'den Hanefi fıkhı, Şeyh Nuh Ali Selman el-Kudah’dan Şafii fıkhı ve akaid, Şeyh Şuayb al-Arnavut’tan Hadis ve Hanefi fıkhı, Şeyh Ahmed el-Cemal’dan Hanefi fıkhı ve Akaid dersleri alır.

1982'de Şam`da Şeyh Şaguri`nin derslerine devamla, Şazeliyye tarikatına girer. 15 yıl sonra Şeyh Şaguri, irşad faaliyelerini yürütmesi için Keller`e icazet verir.

Keller`i özellikle de İngilizce konuşulan ülkelerde geniş bir talebe grubu takip etmeye başlar. Amerika, Kanada, İngiltere, Avustralya, Türkiye, Pakistan ve Ortadoğu... Talebelerine daha iyi hizmet etmek için dünyanın çeşitli şehirlerinde sohbetler verir ve irşad faaliyetlerini sürdürür. Oxford, Cambridge, Stanford, Harvard, MIT (Massachusetts Institute of Technology) California Üniv. gibi üniversitelerde halka açık sohbetler yapar.

Keller, sufiliği yaymak için geniş bir yelpaze içeren kitaplar ve makaleler yayınlar. Batı`da büyük etki ve yankı uyandıran en önemli eseri; Şafii fakihi Ahmed ibn en-Nakib el-Mısri`nin (ö.1363) “Umdetu's-salik ve Uddetu'n-nasik” adlı  Şafii fıkhını ele aldığı açıklamalı kaynak kitabın tercümesidir.

İngilizceye “Reliance of the Traveller” olarak çevrilen kitapta 6000 şeriat kuralı yer almaktadır ve kitap İngilizceye çevrilen kitaplar arasında alanında bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.

Tercümeye 1982'de başlar, Şeyh Abdülvekil tarafından beş yıl içinde tekrar tekrar gözden geçirilir. Şeyh ‘Abdülvekil el-Durubi ve Şeyh Nuh Ali Selman al-Kudah tarafından kendisine icazet verilir. 1990`da ilk basımı yapılan kitabın, otuz bin kopyası yapılmıştır. Kitap sadece Batı ülkelerinde geniş bir okuyucu kütlesi bulmamış, aynı zamanda, İngiltere ve Amerika`da üniversite seviyesinde İslam fıkhı öğreten gayrimüslim akademisyenlerin başvurdukları standart bir referans kitabı durumuna gelmiştir.

Reliance of Traveller`in yayınlanmasıyla birlikte batı Müslümanları Keller'i sözcüleri olarak görmeye başlarlar. Birçok yerde birçok seminerlere, konferanslara katılır. Konferansların konusu; özellikle Selefi-Vehhabi tarafından benimsenen reformist yorumlara ve modernistlere karşı geleneksel İslamın üstünlüğü olur.

Bu girişimlerine,  Dr. Ömer Faruk Abdullah, İmam Zeyd Şakir, Şeyh Hamza Yusuf ve Şeyh Abdülhakim Murad gibi alimler (hepsi de İslamı sonradan kabul etmiştir) tarafından da destek gelir.

Bu durum, Amerikalı ve batı Müslümanları arasında tıpkı bir mini rönesans gibi yankı  uyandırır ve Müslümanları dört hak mezhebi araştırmaya sevk ve teşvik eden bir unsur haline gelir. Keller ve onun görüşlerini destekleyen alimlerin birleştiği Vehhabiliğe karşı bu duruş ve hareket, İslam’ın batıdaki uygulamaları üzerindeki en çarpıcı ve en dikkat çekici etkilerinden birisi olmuştur.

Elbette Selefi ve Vehhabiler de boş durmamış, Keller ve onu destekleyen alimlerin aleyhlerinde, özellikle de tasavvufun şirk olduğu yönündeki görüşlerini bildirmeye ve bu gibi görüşlerden sakınılması gerektiğini çeşitli sohbetlerinde dile getirmişlerdir.

Şeyh Keller şu anda eşiyle birlikte Ürdün Amman`da yaşıyor. Zamanını tercüme, makale, kitap yazma ile ve irşad faaliyetleriyle geçiriyor.

Eserlerinden bir kaçı;

 • Sufism and Islam
 • Part In A Storm A Fiqh Solution to the Qibla of North America
 • Sea Without Shore: A Manual of the Sufi Path 
 • Dala'il al-Khayrat - The Waymarks of Benefits
 • The consept of Bid`a in Islamic Shari`a
 • Reliance of the Traveller: The Classic Manual of Islamic Sacred Law Umdat Al-Salik

Kaynak Web siteleri;

http://www.masud.co.uk/

http://www.masud.co.uk/ISLAM/nuh/parable.htm

http://www.masud.co.uk/ISLAM/nuh/bmuslim.htm

http://shadhilitariqa.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=3

Sohbetlerini bu linkten izleyebilirsiniz:

http://hamzajennings.com/talks/shaykh-nuh-ha-mim-keller/


***

Sheikh Nuh Keller - Brief Biography

Nuh Keller was born in 1954 and raised as a Roman Catholic in rural Washington State. He is a third-generation American of German ancestry on his father’s side, and German, Scottish, and Irish on his mother’s. During the 1970’s and 1980’s between his academic studies and work as a commercial fisherman in the North Pacific, he underwent a journey of reflection that culminated in his becoming Muslim. Nearly three decades later, he has become one of the most authoritative voices of traditional, moderate Islam in the English-speaking world.
Keller studied philosophy, focusing on the epistemology of ethical theory, with Andrew J. Bjelland at Gonzaga University and with the French philosopher Paul Ricoeur, author of The Symbolism of Evil and The Conflict of Interpretations, at the University of Chicago. He became interested in the Qur’an and began studying Classical Arabic at Chicago in 1975. He traveled to Cairo, Egypt in 1976, where he became Muslim at the famed al-Azhar University in 1977. He completed a graduate degree in philosophy from the University of California at Los Angeles in 1979.
Later that year he returned to the Middle East to pursue private studies with Islamic scholars in Syria and Jordan. In Damascus, he read Shafi’i jurisprudence (fiqh) and tenets of faith (‘aqida) with Sheikh ‘Abd al-Wakil al-Durubi, and Sufism and tenets of faith with Sheikh ‘Abd al-Rahman al-Shaghouri. In Amman, he read Shafi’i fiqh and Qur’an recital (tajwid) with Sheikh Yunus Hamdan, Hanafi fiqh with Sheikh Ahmad al-Khudari, Shafi’i fiqh and tenets of faith with Sheikh Nuh ‘Ali Salman al-Qudah, prophetic aphorisms and practices (hadith) and Hanafi fiqh with Sheikh Shu’ayb al-Arna’ut, and Hanafi fiqh and tenets of faith with Sheikh Ahmad al-Jammal.
In 1982 he took the Shadhili tariqa from Shaghouri in Damascus. Though often separated from him for extended periods of time due to political exigencies, Keller assiduously applied the teachings of the Shadhili tariqa and Islamic Sacred Law. Nearly 15 years after first taking Keller as his student, Shaghouri in 1996 invested him as a full sheikh of the tariqa to guide disciples to ihsan, or “worshipping Allah as though you see Him,” as defined by Islamic tradition.
Keller has a wide following of students. Most reside in English-speaking countries—the United States, Canada, England, and Australia—as well as Turkey, Pakistan, and the Middle East. To better serve his students, he holds suhbas—informal gatherings where a Sufi sheikh teaches about the path—in various cities throughout the world. He has also given public lectures at universities such as Oxford, Cambridge, Stanford, Harvard, the Massachusetts Institute of Technology, and the University of California at Los Angeles.
In addition to teaching Sufism, Keller has written several books and articles on a wide range of subjects. Perhaps his most important work to date is the voluminous Reliance of the Traveler, an annotated English translation of ‘Umdat al-Salik, a Shafi’i legal work by Ahmad ibn Naqib al-Misri (d.769/1368). It contains over six thousand legal rulings, and was the first English translation of an Islamic legal work to be certified by al-Azhar University. The translation was begun in 1982 and reviewed over a course of five years with Sheikh ‘Abd al-Wakil al-Durubi and Sheikh Nuh Ali Salman al-Qudah, both of whom gave written certifications to him for it. Since its first publication in 1990, over thirty thousand copies have been printed. It has not only gained a wide readership among Western Muslims, but has also become the standard reference for non-Muslim academics in America and Britain who teach Islamic jurisprudence at university level.
Other works include Port in a Storm, a comprehensive treatment of the Muslim direction of prayer, as well as a short account of the author’s conversion entitled Becoming Muslim. Keller has also produced a number of tariqa-related literature and recordings, including a translation of selected Shadhili litanies and a booklet explaining the practices and structure of the tariqa entitled The High Path.
With the appearance of Reliance of the Traveler, Muslims in the West looked to Keller as a spokesman for traditional Islam. He gave a number of seminars and speaking tours to promote the book’s basic manifesto—the superiority of traditional Islam over the reformist versions espoused by the Salafi/Wahhabi and modernist camps. He is joined in this effort by other writers and speakers such as Dr. Umar Farooq Abdullah, Imam Zaid Shakir, Sheikh Hamza Yusuf, and Sheikh Abdul Hakim Murad. These four scholars—all converts—have sparked something of a mini-Renaissance among American and Western Muslims, inspiring them to seek traditional Islamic knowledge of the four Sunni legal schools (madhhabs). The rejection of parochial modernism and Wahhabi ideology is perhaps one of the more significant influences that Keller and similar scholars have had on the practice of Islam in the West.
Current information about Keller can be found at www.masud.co.uk, a website devoted to expositing traditional Islam via the Internet, and www.shadhilitariqa.com, a site maintained by Keller’s students that provides a comprehensive introduction to the Shadhili tariqa. He continues to divide his time between translating, writing, and teaching disciples about the Sufi path. He resides with his wife in Amman, Jordan.

Kaynak: http://shadhilitariqa.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=3

Geniş bilgi:
Türkçe: 
http://www.akwa.us/tr/islam-ve-gayrisi/islam-secenler/352-nuh-ha-mim-keller.html
İngilizce:
http://www.masud.co.uk/ISLAM/nuh
Şâzelî Şeyhler