• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

İlk Şeyhi: Mükerrem Sâfî el-Kâdirî

Kâdirî-Şâzelî şeyhimiz Hasan Arslan Hocaefendi'nin (ks) ilk şeyhi, Kâdirî Muhammed Mükerrem Sâfî Efendi'nin (Molla Baba) Kilis'teki kabr-i şerifi.

Kitâbesinde Osmanlıca şöyle yazılıdır:

Bu fena dünyadan ayrılan
Odur Hakk’ı bulduran
Nesl-i Hüseyin’den gelen
Müridlerin şeyhi Sâfî

Şüphe yok ki kutb-ı zamândır ol
İlmde hem hilmde ber-kemâldir ol
İlm-i zâhir ilm-i bâtınla âşinâdır ol
Mürebbiyü'l-mîrindendir Muhammed Sâfî

Cihânı aradı bedirhan buldu mürşid-i kâmili
Öğretti bu âleme ilmiyle âmili
Kadirî tarîkatının delîli
Bildirendir âleme Muhammed Sâfî

Çâr kûşe arandı bulundu mürşid
Mâh-ı Recebe benzer bir hurşid
Sübhân oldu zâtından hoşnûd
Vârisidir Geylânî'nin Muhammed Sâfî

Zâhirde ilmin ledündür bâtının
Bu cihân âlemine haymedir sâyebânın
Kâb-ı kavseynden haber verenin
İsmidir Muhammed Mükerrem Sâfî

Doğumu: 1304 [1886-87]
Ölümü: 1387 [1967]Şâzelî Şeyhler