• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Salat-ı Meşişiye'nin Şerhleri

İbn-i Meşîş Salavâtı’nın Şerhleri


İbn-i Meşîş Salavâtı’nın çağırdığı hakikatler ve çağrıştırdığı fikirlerin ardına düşülmüş, ehemmiyetine binaen sûfîler tarafından salavât üzerine otuz kadar şerh kaleme alınmıştır. Bu şerhlerin genel bir listesi aşağıdaki gibidir.

1. Muhammed el-Harrûbî (v.963/1555) “Miftâhü’l-Makam li-Fehmi mâ abbara anhu fî Tasliyetihi’ş-Şeyh Mevlânâ Abdüsselâm”
2. Ebû Tayyib Hasan b. Yusuf b. Mehdî ez-Zeyyâtî (v.1023/1614), “Şerhü’s-Salâti’l-Meşîşiyye”
3. Abdurrahman b. Muhammed el-Fâsî (v.1036/1627), “Ta’lîk ale’s-Salâti’l-Meşîşiyye”
4. Abdülaziz ed-Debbâğ (v. 1132/1720), “el-İbrîz”  (Müstakil tam bir şerh değildir. ed-Debbâğ, bu eserinde salavatın bazı cümlelerine açıklama getirmiştir.)
5. İsmail Hakkı Bursevî (1653-1725), “Şerh-i Salavât-ı İbn-i Meşîş”
6. Muhammed b. Abdurrahman ez-Zikrî (v.1144/1731), “el-İlmâm ve’l-İ’lâm min Buhûri ilmin mâ Tazammenethu Salâti ’l-Kutb Abdüsselâm”
7. Ahmed b. Abdülvehhâb el-Vezîr (v. 1146/1733), “Şerhü’s-Salâti’l-Meşîşiyye”
8. Abdurrahman b. Muhammed el-Ayyâşî (v.1149/1736), “Şerhü’s-Salâti’l-Meşîşiyye”
9. Mustafa b. Kemâleddin el-Bekrî (v. 1162/1749), “Kürûmu Arîşi’t-Tehânî fi’l-Kelâm alâ Salavâti ibn-i Meşîşi’d-Dânî”
10. Muhammed b. Abdüsselâm ibn-i Hamdûn el-Bennânî (v. 1163/1749), Şerhü’s-Salâti’l-Meşîşiyye
11. Şuayb b. İsmâil el-Keyyâlî (v. 1172/1759), Şerhü’s-Salavâti ’l-Meşîşiyye
12. Abdurrahman b. Abdullah Ebu’l-Hayr es-Süveydî (v.1200/1786), Şerhü ’s-Salavâti’l-Meşîş
13. Muhammed Tahir b. Muhammed Lâlezârî (v.1204/1789), Kevkebü’d-Dürri fi Şerhi Salâti’l-Meşîşî
14. Abdullah b. İbrâhim el-Mirganî (v. 1207/1792), Nefahâtü’l-Kudsiyye mine’l-Hazreti’l-Abbâsiyye fi Şerhi ’s-Salâti’l-Meşîşiyye
15. Seyyid Muhammed b. Fethullah el-Musulî (XVIII.yüzyıl sonu), Hil’at-ı Reşîş Şerh-i Salât-ı İbn Meşîş
16. Osman b. Ahmed el-Fertekî (18. yüzyıl sonu), Şerh-i Salavât-ı Meşîşiyye
17. Ahmed ibn-i Acîbe (v. 1224/1809), Şerhü Tasliyeti’l-Kutb ibn-i Meşîş
18. Tayyib b. Abdülmecid ibn-i Kîrân (v. 1227/1812), Şerhü’s-Salâti’l-Meşîşiyye
19. Ahmed b. Muhammed el-Halvetî es-Sâvî (v.1241 /1825), Şerhü’s-Salâti’l-Meşîşiyye
20. Muhammed b. Abdullah el-Harrâk (v. 1261/1845), Şerhü’s-Salâti’l-Meşîşiyye
21. Bedrüddin Muhammed es-Sıddîkî el-Hüseynî (v.1266/1849), el-Kevâkibü’l-Münîre fî Halli Elfâzi’l-Meşîşiyyeti’ş-Şehîre.
22. Küçük Süleymanzâde Reşid Ahmed Efendi (v.1282/1865), Füyûzâtü’l-Cîbiyye ale’s-Salâti’ l-Meşîşiyye
23. Muhammed Emin b. Ahmed Tırnovalı,  Şerhü’s-Salavâti ’l-Meşîşiyye
24.  Abdullah Ferdî (v. 1274/1857), Şerh-i Salât-ı İbn-i Meşîş
25. Muhammed Nûru’l-Arabî (1813-1888), et-Temşîş fi Şerhi Salât-ı İbn-i Meşîş
26. Hafız Hilmi b. Muhammed Tahir (1860’larda hayatta), Şerh-i Salât-ı İbn-i Meşîş
27. Ebu’l-Mehâsin Muhammed Kavukcî (v. 1305/1887), Nefâisü’t-Teftîş alâ Salâti İbn-i Meşîş
28. İbn Hayyûn Muhammed b. Ahmed el-Humsî ez-Zirvâlî, el-Fütûhâtü’ r-Rabbâniyye fî Şerhi’s-Salâti’l-Meşîşiyye
29. Abdülkâdir b. İbrahim el-Kîlânî, el-Füyûzâtü’l-İlâhiyye fi Şerhi’s-Salâti’l-Meşîşiyye
30. Titus Burckhardt (1908-1994), The Prayer of ibn Mashîsh
Şâzelî Şeyhler