• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Eserleri

Bazı Eserleri

1) el-Minehu'l-Kuddusiyye fî şerhi'1-Mürşidi'l-mu'm bî-tarîki'ş-şûfiyye. İbn Âşir el-Fâsi’nin el- Mürşidü'l-mucîn adlı eserine yaptığı şerhtir.

2) Devhatü'I-esrâr fî ma'na's-şalâti Qaîe'n-Nebiyyi'l-muhtâr. 1917 yı­lında kaleme alınmıştır.

3) ed-Dîvân. İlk defa 1921 yılında yayımlanan bu eserin, müellifin Lübâbü'l-cilm fî sûreti'n-Necm, Minehul-Kuddûsiyye ve Unmûzecü'l-ferid adlı eserleriyle birlikte yapılmış bir başka neşri de vardır (Dımaşk 1963).

4) el-Kavlü'l-macrûf fi'r-reddi calâ men enkere't-taşavvaf. İlk defa 1920 yılında yayımlanmıştır.

5) Al­lah: el-Kavlül-mu'temed fî meşrû-Üyyeti'z-zikri bi'l-ismi 1-müfred. Mü­ellifin bu eserini 1927 yılında telif ettiği bilinmektedir.

Kaynak:

Mustafa Kara, "Ahmed el-Alevî". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul 1989. Cilt: 2, s. 42-43

Şâzelî Şeyhler