• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

İmam Sübkî


İmam Suyuti'nin Te'yîdü'l-Hakîkati'l-Aliyye ve Teşyîdü't-Tarîkati'ş-Şâzeliyye adlı kitabı


Şâfiî âlimi, müctehid Ebü’l-Hasen Takıyyüddîn Alî es-Sübkî'nin (ö. 756/1355) İbn Ataullah el-İskenderi'nin bağlılarından olduğu bilinmektedir.

İmam Süyuti,
Te'yîdü'l-Hakîkati'l-Aliyye ve Teşyîdü't-Tarîkati'ş-Şâzeliyye
(Yüce Hakikatin Desteklenmesi ve Şazeliyye Tarikatının İnşaası) ismini verdiği kitapta -bu kitap Türkçe'ye tercüme edilerek Semerkand Yayınları tarafından neşredilmiştir- şunları kaydetmiştir:

"Şeyh Taceddin İbn Ataullah'ın [el-İskenderi] vaaz meclislerine, tefsir, fıkıh, kelam, usul, nakil ve akıl alanlarında vaktinin imamı, hatta kendisinden önce ve sonra uzun bir müddet benzeri gelmemiş olan müctehid biri olan Şeyh Takıyyüddin es-Sübki gibi imamlar katılırdı." (s. 143)

"Şayet Şazeli tarikatında zerre kadar sapma olmuş olsaydı, ne İmam Sübki, ne oğlu, ne zamanın imamları, ne de ona yakın dönemde yaşamış olanlar onu överdi." (s. 144)
İmam Sübkî, Cem'ul-cevami'de şöyle demiştir:
"Cüneyd [-i Bağdadi] ve arkadaşlarının tariki, oturmuş (sağlam) bir tariktir. Müteahhirin içinde Şazeliyye tarikatının konumu, aynen Cüneyd'in tarikatı gibidir. Çünkü o, şeriat mizanıyla tartılmayacak söylemlerden uzak, Kitap ve Sünnet'e uygun olarak Şazeli'den yapılan nakiller ile Şeyh Taceddin'in [İbn Ataullah el-İskenderi'nin] kitaplarında yer alan sözlerde anlatıldığı gibidir."
(alıntılayan İmam Suyuti, a.g.e, s. 144)

Şâzelî Şeyhler