• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

İzzeddin el-Kassam

Filistin Mücadelesinin Lideri
ŞAZELİ ŞEYHİ MÜCAHİD ŞEHİD İZZEDDİN EL-KASSAM

 

Muhammed İzzeddîn b. Abdülkadir b. Mustafâ el-Kassâm (1882-1935) modern asırda Filistin mücadelesinin lideri sayılır.

  

Suriye’de Lazkiye’nin güneydoğusunda bir liman şehri olan Cebele’de doğdu.

İzzeddin’in dedesi Mustafa el-Kassam, Irak’tan Suriye’ye gelmişti ve Kadiri tarikatına bağlı idi. (Es’ad el-Hatib, s. 165)

Babası Şeyh Abdülkadir el-Kassam, bir medresede müderris ve şeriat mahkemesinde üye idi; aynı zamanda Kadirî tarikatının o bölgedeki mürşidi olarak tanınıyordu. (Bilge, s. 582) Takva ve fazileti ile meşhurdu. Tasavvuf ile meşgul olanlardandı.

Ezher’de okuyan İzzeddin el-Kassam, babasının vefatından sonra onun yerine geçti ve Edhemi bölgesinin Şazeli tekkesi şeyhi oldu.
"شيخ الزاوية الشاذلية في جبلة الأدهمية"
(Zeki Muhammed Mücahid, el-A’lamu’ş-Şarkıyye, 1949, 2/139’den akt. Es’ad el-Hatib, s. 157)

Fransızların Suriye’yi sahilden işgali üzerine müridleriyle birlikte cihad etti. Fransızlar onun hakkında idam kararı alınca bir süre gizlendi, sonra 1921’de Filistin’e hicret etti, Hayfa’ya yerleşti. Orada İngiliz işgaline ve siyonist harekete karşı cihada devam etti. Hayfa’daki tek evini satıp, eline geçen para ile mücahid müridlerine silah aldı.

Hafız İbn Hacer’in cevazına istinaden, Hayfa’da mevlid-i Nebi kutlamaları düzenlerdi.

İngiliz kuvvetlerinin kuşatmasında saatlerce süren çatışma neticesinde 20 Kasım 1935 tarihinde şehid oldu. Cenazesi Hayfa’da defnedildi. Bu çatışma İngilizler’e karşı yürütülen silâhlı mücadelenin başlangıcı olmuş, daha sonra 19 Nisan 1936 günü patlak veren ve ilk intifâda sayılan Filistin ayaklanmasında Kassâmcılar önemli rol oynamışlardır.Kaynaklar: 
 

Es’ad el-Hatib, Sufiler ve Aksiyon, İstanbul, İnsan Yayınları, 1999, s. 156-158

Mustafa L. Bilge, “Kassam, İzzeddin”, DİA, c. 24, s. 582

Şâzelî Şeyhler