• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Eserleri

1. el-Hikemü'l-'Atâ'iyye.

İbn Atâullah'ın, tasavvufun hemen hemen bütün temel konularıyla ilgili görüşlerini yansıtan ve yaklaşık 300 kadar hikmetli sözünden meydana gelen eserin (Beyrut 1972) çok sayıda şerhi ve tercümesi bu­lunmaktadır.

2. Letâ'ifü'l-minen.

Müel­lifin çeşitli tasavvufî konulardaki görüş­lerini açıkladığı geniş bir mukaddime ile Ebü'l-Abbas el-Mürsî ve Ebü'l-Hasan eş-Şâzelî'nin hayat ve menkıbelerinin anla­tıldığı on bölümden meydana gelmekte­dir. Şâzeliyye tarikatına dair en eski eser olma niteliğini taşıyan Letâ'ifü'l-minen'in çeşitli baskıları yapılmıştır.

3. et-Tenvîr fî iskâtı't-tedbîr.

Tevekkül ve teslimiyet konu­larının ele alındığı bu eser de muhtelif zamanlarda basılmış olup (Kahire 1281, 1345/1926, 1970) son olarak Mûsâ Muhammed Ali ve Abdülâl Ahmed tarafın­dan inceleme ve notlarla birlikte yayım­lanmıştır (Kahire 1973). Eseri Muttaki el-Hindî, Risâle-i Kifâyet-i Ehl-i Yakın adıy­la Farsça'ya tercüme etmiştir.

4. Miftûhu'l-felâh ve mişbâhu'l-ervâh.

Zikir, halvet, tevhid ve marifet gibi konulan ih­tiva eden eser Abdülvehhâb eş-Şa'rânî'nin Letâ'ifü'l-minen adlı eseriyle birlikte basılmış (Kahire 1331), ayrıca Muham­med Azb tarafından da yayımlanmıştır (Kahire 1933).

5. Tâcü'l-arûs el-hâvîli-tehzîbi'n-nüfûs.

İbn Atâullah'ın vaaz­larından ve müridlerine tarikat âdabına dair nasihatlerinden meydana gelen eseri Ebü'l-Vefâ et-Teftâzânî et-Tuhfe fi't-tasavvuf, en-Nebze fi't-tasavvuf, et-Tarîku'l-câdde ilâ neyli's-sa'âde adlarıy­la kaydeder. Eser et-Tenvîr fî iskâtı't-tedbîr'in içinde yayımlanmıştır (Kahire 1345).

6. el-Kasdü'l-mücerred fî marifeti'l-ismi'l-müfred.

Allah kelimesi, Al­lah'ın zât, sıfat, esma ve ef'âli hakkında kelâmı tarzda yazılmış bir eserdir (Dımaşk 1990). Müellifin Allah'ın ismi konu­sundaki görüşleri İbn Teymiyye tarafından tenkit edilmiştir. Eseri Maurice Gloton Traite sur le nom Allah adıyla Fransız­ca'ya çevirmiştir (Paris 1981).

7. Unvânü't-tevfîk fî âdâbi't-tarik.

Ebû Medyen el-Mağribî'nin, "Yaşamanın lezzeti derviş­lerle sohbettir" anlamındaki beyitle baş­layan şiirinin şerhi olup Ahmed er-Rifâî'nin el-Burhânü'l-mtfeyyed adlı eseriyle birlikte basılmıştır (Beyrut 1408).

8. el-Münâcâtü'l-Atâiiyye.

Tevekkül ve tes­limiyet konusunu işleyen otuz altı beyitlik münâcât. Paul Nwyia'nın el-Hikemü'l-Atâ'iyye neşrinin sonunda Fransızca tercümesiyle birlik­te yayımlanmıştır.

9. el-Vasiyye ile'l-ihvân bi'l-İskenderiyye.

İbn Atâullah'ın 694 (1295) yılında Kahire'den İskenderi­ye'deki müridlerine gönderdiği vasiyetna­mesi Letâîü'l-minen neşirleri sonun­da yayımlanmıştır.

Kaynaklar İbn Atâullah'ın şiirlerinden bazı örnekler vermek­te, ayrıca altmış iki beyitlik bir kasidesi Letâ'ifü'l-minen, yirmi iki beyitlik diğer bir kasidesi et-Tenvîr fî iskâtı't-tedbîr neşirlerinin sonunda yer almaktadır.

İbn Atâullah el-İskenderî'nın diğer bazı eserleri şunlardır:

Risale fi'l-kavâidi'd-dîniyye, Meva'iz, Hizbü'n-necât, Risa­le fi't-tasavvuf, Hizbü'n-nûr ve tamâmü's-sürûr.

el-Murakkâ ile'l-Kudsi'l-ebkâ, Muhtasaru Tehzîbi'l-Müdevvene ve Usûlü mukaddemâti'l-vüsûl adlı eser­leri ise günümüze ulaşmamıştır.

Kaynak:

Mustafa Kara. "İbn Ataullah el-İskenderî". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Cilt: 19, s. 336


Hikem-i Ataiyye

Hikem-i Ataiyye

Hikem-i Ataiyye

Letaifü'l-minen

Şâzelî Şeyhler