• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Eserleri

Ebü'l-Hasan eş-Şâzelî geride herhangi bir kitap bırakmamış, kendisine niçin ilahî sırlara ve diğer ilimlere dair kitap yazmadığı sorulunca, "Benim kitabım dostlarım ve müridlerimdir" diye karşılık vermiştir.

Şâzel'i'nin en meşhurları "Hizbü'l-bahr" olan "Hizbü'l-kebir", "Hizbü's-sağir", "Hizbü'n-nasr", "Hizbü'l-ber" gibi çok sayıda hizbi ve dua terkibi günümüze ulaşmıştır. Birçok defa basılan ve çeşitli müellifler tarafından şerhedilen bu hizipler son olarak Câmiu âsârı Ebi'l-Hasan eş-Şâzelî adıyla yayımlanmıştır. (nşr. Muhammed Faruk el-Heytemî, Kahire 1421/2000).

Şâzelî eser telif etmemekle birlikte Hakîm et-Tirmizî'nin Hatmü'l-evliyâ, Nifferî'nin el-Mevâkıf ve el-Muhâtabât, Ebu Tâlib el-Mekkî'nin Kûtü'l-kulûb, İmam Gazzâlî'nin İhyâü ulûmiddîn, Kuşeyrî'nin er-Risâle, Kadı İyâz'ın eş-Şifâ, İbn Atıyye el-Endelüsî'nin el-Muharrerü'l-vecîz'i gibi kitaplara özel ilgi gösterdi, bunları derslerinde şerhetti.

İbn Ataullah el-İskenderî ve İbnü's-Sabbâğ başta olmak üzere Şâzeliyye tarikatı mensubu birçok müellif ondan nakledine tasavvufa dair hikmetli sözleri eserlerinde zikretmiştir.

Kaynak: Ahmet Murat Özel, "Şâzelî", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2010, Cilt: 38, s. 386

Şâzelî Şeyhler