• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Osmanlı'da Şazeli İcazeti Alan Diğer Tarikat Şeyhleri

 • Sa'diyye tarikatına ait olan Hasîrîzade Tekkesi'nin kurucusu ve ilk şeyhi olan Mustafa İzzi Efendi
 • Hâsırizade Tekkesi'nin Mustafa İzzi Efendi'den sonraki şeyhi Ahmed Muhtar Efendi (ö.1901)
 • Hasîrizâde Mehmed Elif Efendi (1850-1927)
 • Nakşibendiyye şeyhi İstanbullu Şeyh Ahmed Hüdaverdi en-Nakşibendî (ö.1810)
 • Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendi (ö.1893)
 • Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Osman Salahaddin Efendi
 • İstanbul, Fatih’teki Tahir Ağa Dergahı’nın son postnişini Ali Behçet Efendi (1860-1935)
 • Unkapanı Ahmed Buhari Dergahı'nın son şeyhlerinden Ali Rıza es-Sa'dî (ö.1924)
 • Nakşibendiyye tarikatının Müceddidiyye kolu şeyhlerinden Mehmed Emin-i Tokâdî (ö.1745)
 • İzmirli İsmail Hakkı'dır (ö.1946).
 
Kaynak:
Hür Mahmut Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (19. Yüzyıl), İstanbul: İnsan yay. 2. bs. 2004, s. 609-610, 611, 602
Halil İbrahim Şimşek, Mehmed Emin-i Tokâdî: Hayatı ve Risaleleri, İstanbul: İnsan yay., 2005, s. 25-27
Hüseyin Kurt, Hasırîzâde Mehmed Elif Efendi'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003, s. 86-97
İrfan Gündüz, Gümüşhanevi Ahmed Ziyaüddin (Hayatı-Eserleri-Tarikat Anlayışı ve Halidiyye Tarikatı), İstanbul: Seha nşr. 1984, s. 32-33, 39, 44-52, 63, 161

Nihat Azamat, “Elif Efendi, Hasirizade”, DİA, Cilt: 11, sayfa: 37-38

Şâzelî Şeyhler